جمعه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۷

سنگ خارا
جای آن دارد که چندی هم ره ِ صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل شـــــــیدا بگیرم

مو به مو دارم سخنها
نکته ها از انجمنـــها
بشنو ای سنگ بیــابان
بشنوید ای باد و باران
با شما همرازم اکنون
با شما دمسازم اکنون


جای آن دارد که چندی هم ره ِ صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل شـــــــیدا بگیرم
مو به مو دارم سخنها
نکته ها از انجمنـــها
بشنو ای سنگ بیــابان
بشنوید ای باد و باران
با شما همرازم اکنون
با شما دمسازم اکنونشمع خودسوزی چو من
در میان انجمن
گاهی اگر آهی کشد، دلهــــــــــــا بسوزد
یک چنین آتش به جان
مصلحت باشد همـــان
با عشق خود تنها شود، تنهــــــــا بسوزد
من یکی مجنون دیگر
درپی لیلای خویشم
عاشق این شور و حال ِ عشق بی پروای خویشم
تا به سویش رهسپارم
سر ز ِ مستی برندارم
من پریشانحال و دلخوش، با همین دنیای خویشم!

جای آن دارد که چندی هم ره ِ صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل شـــــــیدا بگیرم
مو به مو دارم سخنها
نکته ها از انجمنـــها
بشنو ای سنگ بیــابان
بشنوید ای باد و باران
با شما همرازم اکنون
با شما دمسازم اکنون.ترانۀ «سنگ خارا»، به یاد مرحوم تجویدی و در بیان حالی، ... حالی که مراست!